Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer voor www.zwalker.nl
Kanosport Zwalker (Kamer van Koophandel: 27297326), hierna te noemen Zwalker, verleent u hierbij
toegang tot www.zwalker.nl (“de Website”) en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
Zwalker behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te
verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Zwalker spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen.
Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of
aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling
van Zwalker.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van
kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen
met Zwalker.Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Zwalker
nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Zwalker.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke
toestemming van Zwalker, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend
recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.