Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden Kanosport Zwalker en SVWB

ARTIKEL 1 DEFINITIES
1.1 In deze leveringsvoorwaarden wordt
verstaan onder:
a) Gebruiker: de gebruiker van de
leveringsvoorwaarden.
b) Opdrachtgever: de wederpartij van
gebruiker.
c) Deelnemer: een relatie van Opdrachtgever
die deelneemt aan een Dienst.
d) Dienst: een Buitensport, buitenactiviteiten,
Arrangement of Activiteit.
e) Buitensport of buitenactiviteiten: alle
sportieve of recreatieve activiteiten waarbij de
deelnemer zich voornamelijk met spierkracht
voortbeweegt, zowel indoor als outdoor.
f) Arrangement: door de gebruiker bedrijfs- of
beroepsmatig georganiseerde of aangeboden
dienst of activiteit of combinatie van diensten
of activiteiten, alsmede het bieden van
faciliteiten. Deze diensten, activiteiten of
faciliteiten kunnen bestaan uit de verhuur of
verkoop van materiaal, het verzorgen van
vervoer of activiteiten, het verzorgen van
(verblijfs)accommodatie(s), het geven van
instructie en het (laten) begeleiden van (delen
van) een programma van activiteiten. Onder
begeleide arrangementen of begeleide
activiteiten wordt verstaan: arrangementen of
activiteiten die door een vertegenwoordiger van
de gebruiker worden begeleid.
g) Eendaags arrangement: een dienst of
activiteit, of een combinatie van diensten of
activiteiten die door de gebruiker wordt
aangeboden en die in totaal niet langer duurt
dan 24 uur en waar geen overnachting bij is
inbegrepen en minimaal één dagdeel omvat.
h) Meerdaags arrangement: een dienst of
activiteit of een combinatie van diensten en
activiteiten die door de gebruiker worden
aangeboden en die in totaal langer duurt dan
24 uur en waarbij in ieder geval een
overnachting is inbegrepen.
i) Activiteit: een enkelvoudige actieve bezigheid
die door de gebruiker wordt aangeboden. Dit
zijn meestal sportieve en/of actieve
recreatievormen.
j) Overeenkomst: de overeenkomst waarbij de
gebruiker zich jegens een opdrachtgever of
deelnemer verplicht tot het leveren van een
Dienst.
k) Aanvang: bij meerdaagse arrangementen
waarbij vervoer naar de bestemming is
inbegrepen: het tijdstip van vertrek van dit
vervoer zoals dit door de gebruiker aan de
deelnemer is medegedeeld;
a. bij meerdaagse arrangementen waarbij de
verblijfsaccommodatie is inbegrepen, maar de
deelnemer zelf voor vervoer naar de
bestemming zorgt het eerste van de
navolgende momenten: het als zodanig
aangegeven tijdstip op de dag van aankomst bij
de (eerste) accommodatie of het tijdstip waarop
de accommodatie volgens de overeenkomt ter
beschikking dient te worden gesteld.
b. bij alle andere arrangementen, activiteiten of
diensten: het als zodanig aangegeven tijdstip
op de (eerste) dag van het programma.
l) Eind(e):
a. bij meerdaagse arrangementen waarbij
vervoer van de bestemming is inbegrepen: het
daadwerkelijke tijdstip van aankomst van dit
vervoer bij de met de deelnemer tevoren
overeengekomen uitstapplaats.
b. bij meerdaagse arrangementen waarbij de
verblijfsaccommodatie is inbegrepen maar de
deelnemer zelf voor vervoer van de
bestemming zorgt de eerste van de navolgende
momenten: het tijdstip waarop de deelnemer
de (laatste) accommodatie daadwerkelijk
verlaat dan wel uiterlijk dient te verlaten;
c. bij alle andere Diensten: het als zodanig
aangegeven tijdstip op de (laatste) dag van het
programma of zoveel eerder dat de activiteiten
stoppen.
m) Bedrag van de overeenkomst: de som van
de prijs van de dienst die door de gebruiker
geleverd worden, de premie en poliskosten voor
eventueel afgesloten verzekeringen en de
bijdrage aan een garantiefonds, voor zover de
gebruiker daar lid van is.

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE
VOORWAARDEN
2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere
offerte en iedere overeenkomst tussen
gebruiker en een opdrachtgever waarop
gebruiker deze voorwaarden van toepassing
heeft verklaard, voor zover van deze
voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en
schriftelijk is afgeweken.
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens
van toepassing op alle overeenkomsten met
gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden
dienen te worden betrokken.
2.3 De opdrachtgever aanvaardt de
toepasselijkheid van deze voorwaarden door het
aangaan van een overeenkomst met de
gebruiker of het feitelijk deelnemen aan een
dienst van de gebruiker of door het betalen van
het verschuldigde tarief.

ARTIKEL 3 OFFERTES
3.1 Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij
in de offerte een termijn voor aanvaarding is
genoemd.
3.2 De door gebruiker gemaakte offertes zijn
geldig gedurende 30 dagen na dagtekening,
tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts
aan offertes gebonden indien de aanvaarding
hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen
30 dagen na dagtekening worden bevestigd.
3.3 De prijzen in de genoemde offertes zijn
exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

ARTIKEL 4 TOTSTANDKOMING EN INHOUD
OVEREENKOMST
4.1 De inhoud van de overeenkomst wordt
mede bepaald door gegevens in de voor dat
seizoen geldende publicaties van de gebruiker.
De gebruiker zal hierin vermelden welke
activiteiten zijn inbegrepen, welk minimum
aantal deelnemers vereist is om de activiteit
door te laten gaan en welk bedrag of
percentage als voorschot betaald moet worden.
Kennelijke fouten en vergissingen in een
publicatie van de gebruiker zijn niet bindend.
De gebruiker kan niet worden gehouden aan
voorlichtingsmateriaal dat onder de
verantwoordelijkheid van derden is uitgegeven.
4.2 De opdrachtgever is verplicht voor of
uiterlijk bij de totstandkoming van de
overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden
van zichzelf en/of degenen namens wie hij de
overeenkomst aangaat aan de gebruiker te
melden voor zover deze van invloed kunnen zijn
op een goed verloop van het arrangement.
Deze verplichting geldt met name voor alle
relevante medische en conditionele
bijzonderheden.
4.3 Degene die namens een ander een
overeenkomst aangaat met gebruiker is jegens
gebruiker hoofdelijk aansprakelijk voor alle
verplichtingen die uit die overeenkomst
voortvloeien. Opdrachtgever is verplicht
Deelnemer(s) te binden aan deze
leveringsvoorwaarden. Indien Opdrachtgever in
deze verplichting te kort schiet vrijwaart hij
Gebruiker voor alle schade die het gevolg is van
het niet aanvaarden van Deelnemer van de
leveringsvoorwaarden.
4.4 De opdrachtgever en de deelnemer zijn
verplicht om op eerste verzoek van gebruiker
een geldig identiteitsbewijs te tonen.

ARTIKEL 5 UITVOERING OVEREENKOMST
5.1 Gebruiker zal de overeenkomst naar beste
inzicht en vermogen en overeenkomstig de
eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
5.2 Indien en voor zover een goede uitvoering
van de overeenkomst dit vereist, heeft
gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden
te laten verrichten door derden.
5.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat
alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat
deze noodzakelijk zijn of waarvan de
opdrachtgever redelijkerwijs behoort te
begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het
uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan
gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de
uitvoering van de overeenkomst benodigde
gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn
verstrekt, heeft gebruiker het recht de
uitvoering van de overeenkomst op te schorten
en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra
kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de
opdrachtgever in rekening te brengen.
5.4 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade,
van welke aard ook, doordat gebruiker is
uitgegaan van door de opdrachtgever
verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens,
tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor
haar kenbaar behoorde te zijn.

ARTIKEL 6 WIJZIGINGEN DOOR
OPDRACHTGEVER
6.1 Indien gewenst kan de overeenkomst voor
de uitvoeringsdatum worden gewijzigd. Dit
echter tot een termijn van 30 dagen voor
aanvang van de overeenkomst. Partijen treden
dan tijdig met elkaar in overleg om de
overeenkomst dienovereenkomstig aan te
passen. Bij een wijziging van de overeenkomst
wordt € 25,00 aan wijzigingskosten in rekening
gebracht onverlet de eventuele meerkosten als
gevolg van de wijziging.
6.2 Indien partijen overeenkomen dat de
overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld,
kan het tijdstip van de uitvoering daarvan
worden beïnvloed. Gebruiker zal de
opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op
de hoogte stellen.
6.3 Indien de wijziging of aanvulling op de
overeenkomst financiële en/of kwalitatieve
consequenties hebben, zal gebruiker de
opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
6.4 Indien een vaste vergoeding is
overeengekomen zal gebruiker daarbij
aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling
van de overeenkomst een overschrijding van
deze vergoeding tot gevolg heeft.
6.5 In afwijking van 6.3 zal gebruiker geen
meerkosten in rekening kunnen brengen indien
de wijziging of aanvulling het gevolg is van
omstandigheden die aan haar kunnen worden
toegerekend.

ARTIKEL 7 ANNULERING DOOR
OPDRACHTGEVER
7.1 De opdrachtgever wordt aangeraden
een annuleringskostenverzekering, een
ongevallenverzekering en/of een
reisverzekering af te sluiten.
7.2 De opdrachtgever kan de overeenkomst
alleen annuleren door middel van een
aangetekende brief aan de gebruiker. De datum
van ontvangst van de brief door gebruiker geldt
als annuleringsdatum.
7.3 Bij annulering door de opdrachtgever is hij
in ieder geval het volgende verschuldigd aan de
gebruiker:
a. tot 90 dagen voor aanvang: 60% van de prijs
van de dienst;
b. tot 30 dagen voor aanvang: 80% van de
prijs van de dienst;
c. binnen 7 dagen voor aanvang of later: 100%
van de prijs van de dienst.
Dit geldt ook indien de deelnemer zonder te
annuleren niet aanwezig is bij aanvang van de
Dienst.
7.4 Tevens is en blijft de opdrachtgever bij
annulering verschuldigd:
a. de poliskosten en premie voor de
annuleringskostenverzekering, indien en voor
zover hij deze bij gebruiker heeft afgesloten; en
b. de bijdrage aan een garantiefonds, indien de
gebruiker hierbij is aangesloten.
Bij annulering voor aanvang van de Dienst
restitueert de gebruiker de kosten van de
reisverzekering, indien opdrachtgever of
deelnemer deze via hem heeft afgesloten.

ARTIKEL 8 WIJZIGINGEN DOOR
GEBRUIKER
8.1 Op grond van gewichtige, onverwijld aan de
opdrachtgever mede te delen omstandigheden
is de gebruiker gerechtigd het aangeboden
arrangement en/of activiteit te wijzigen. Indien
mogelijk zal de gebruiker de opdrachtgever een
alternatief aanbieden dat het specifieke
karakter en de aard van het arrangement of de
activiteit zoveel mogelijk intact laat en past
binnen het afgesproken budget van de
opdrachtgever.
8.2 De opdrachtgever kan de wijziging zoals
bedoeld in artikel 8.1 afwijzen, indien het
alternatief een wezenlijk ander karakter heeft
dan het oorspronkelijk overeengekomene of de
wijziging de opdrachtgever op andere wijze
nadeel van meer dan geringe betekenis
oplevert. De opdrachtgever die de wijziging
afwijst, moet dit zo spoedig mogelijk aan de
gebruiker melden. De opdrachtgever heeft in dit
geval recht op volledige restitutie van reeds
betaalde gelden of het gedeelte van het bedrag
dat betrekking heeft op de niet-genoten
onderdelen van het arrangement.
8.3 Het arrangement of de activiteit vindt in
principe ook bij slecht weer doorgang, tenzij
hierover vooraf schriftelijk andere afspraken
zijn gemaakt. De gebruiker zal zich bij slecht
weer inspannen het programma zodanig aan te
passen dat de hinder voor deelnemers wordt
beperkt. Binnenactiviteiten vinden in ieder geval
doorgang. Buitenactiviteiten kunnen door de
gebruiker tot 24 uur voor aanvang van de
dienst worden geannuleerd indien het doorgaan
ervan volgens de gebruiker niet zinvol is, of niet
uit te voeren is in verband met de veiligheid.
Gebruiker zal opdrachtgever alsdan een
alternatieve dienst bieden, zonder dat gebruiker
en opdrachtgever aanspraak kan/kunnen
maken op vergoeding van meer- of
minderwerk.
8.4 De uitvoering van het overeengekomene is
afhankelijk van plaatselijke
(weers)omstandigheden. Deelnemers aan
arrangementen of activiteiten die niet begeleid
worden door de gebruiker zijn zelf
verantwoordelijk voor een programmawijziging
indien de situatie dat vereist.

ARTIKEL 9 OPZEGGING DOOR GEBRUIKER
9.1 De gebruiker heeft het recht tot 14 dagen
voor aanvang de overeenkomst op te zeggen
indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan
het vooraf gepubliceerde minimum aantal
deelnemers.
9.2 De gebruiker heeft te allen tijde het recht
de overeenkomst op te zeggen in geval van
gewichtige omstandigheden die onvoorzienbaar
en niet te verhelpen of te vermijden zijn zoals
(burger)oorlog, terreur, politieke onrust,
natuurrampen, voedselschaarste, algemene
stakingen et cetera. De gebruiker is verplicht de
opdrachtgever onverwijld en met opgaaf van
redenen van de opzegging op de hoogte te
stellen.
9.3 Bij opzegging door de gebruiker wegens de
in 9.2 genoemde omstandigheden voor aanvang
van het arrangement of de activiteit heeft de
opdrachtgever recht op volledige restitutie van
de reeds betaalde gelden. De gebruiker zal zich
inspannen de opdrachtgever een arrangement
of activiteit van vergelijkbare kwaliteit aan te
bieden, zo mogelijk in dezelfde periode.
9.4 De vorderingen van gebruiker op de
opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de
volgende gevallen:
a) Na het sluiten van de overeenkomst aan
gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden
welke gebruiker goede grond geven te vrezen
dat de opdrachtgever niet aan zijn
verplichtingen kan voldoen;
b) Indien gebruiker de opdrachtgever bij het
sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft
zekerheid te stellen voor de nakoming en deze
zekerheid uitblijft, dan wel onvoldoende is.
9.5 Ernstige tekortkomingen in de uitvoering
van de overeenkomst door de opdrachtgever of
deelnemer(s), zoals een oneigenlijk gebruik van
ter beschikking gestelde materialen, geven de
gebruiker het recht tot onmiddellijke
opschorting van haar verplichtingen, in het
bijzonder terugname van de door haar ter
beschikking gestelde materialen en/of staking
van de activiteiten. De gebruiker kan in dit
geval de overeenkomst ontbinden door middel
van een mondelinge verklaring aan de
opdrachtgever of deelnemer, mits deze gevolgd
wordt door een schriftelijke verklaring aan de
opdrachtgever of deelnemer. De gebruiker heeft
recht op volledige vergoeding van alle kosten
en schade door opdrachtgever en/of deelnemer.

ARTIKEL 10 VERPLICHTINGEN VAN
GEBRUIKER
10.1 De gebruiker is verplicht tot uitvoering van
de overeenkomst overeenkomstig de
verwachtingen die de opdrachtgever op grond
van de overeenkomst c.q. publicaties van de
gebruiker redelijkerwijs mocht hebben. De
gebruiker is naar gelang de omstandigheden
verplicht de deelnemer hulp en bijstand te
verlenen indien het arrangement of de activiteit
niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen
die deze redelijkerwijs mocht hebben. Indien de
oorzaak daarvan aan de opdrachtgever moet
worden toegerekend, is de gebruiker tot
verlening van hulp en bijstand verplicht voor
zover dat redelijkerwijs van hem gevergd kan
worden. De kosten voor de verleende hulp en
bijstand komen in dat geval voor rekening van
de opdrachtgever.
10.2 De correctheid van de uitvoering van de
overeenkomst dient mede beoordeeld te
worden aan de hand van de gebruiken en
beperkingen van het land en de locatie waar de
activiteiten plaatsvinden, aan de hand van het
sportieve of avontuurlijke karakter van de
activiteit en aan de hand van het bedrag van de
overeenkomst.
10.3 De gebruiker is verplicht om met
inachtneming van de risico’s verbonden aan de
aangeboden arrangementen passende
aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

ARTIKEL 11 VERPLICHTINGEN VAN
OPDRACHTGEVER EN DEELNEMER
11.1 De opdrachtgever is verplicht bij de
totstandkoming van de overeenkomst alle
persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of
deelnemers aan de gebruiker te melden voor
zover deze van invloed kunnen zijn op een goed
verloop van de Dienst. Deze verplichting geldt
met name voor alle relevante medische en
conditionele bijzonderheden. Iedere deelnemer
aan activiteiten in of op het water, niet zijnde
rondvaarten, beheerst de vaardigheden om te
zwemmen, tenzij hij het ontbreken van deze
vaardigheid vooraf bekend heeft gemaakt aan
de gebruiker.
11.2 In opdracht van de deelnemer of
opdrachtgever kan de gebruiker zorgen voor
een adequate reis-, ongevallen of
aansprakelijkheidsverzekering. De gebruiker
treedt daarbij uitsluitend op als intermediair en
garandeert uitdrukkelijk niet dat schade
krachtens deze verzekering gedekt is of zal
worden vergoed.
11.3 De deelnemer is verplicht tot naleving van
alle aanwijzingen van de gebruiker om de
goede uitvoering van de overeenkomst te
bevorderen.
11.4 De deelnemer is verplicht het ter
beschikking gestelde materiaal te gebruiken op
een wijze waartoe het krachtens zijn aard en de
overeenkomst is bestemd. De deelnemer dient
eventuele gebreken bij ontvangst van het
materiaal te melden en vast te laten leggen. De
deelnemer mag geen wijzigingen in het
materiaal aanbrengen of dit aan derden in
gebruik geven zonder toestemming van de
gebruiker. De deelnemer stelt de gebruiker zo
spoedig mogelijk, maar uiterlijk bij het eind van
de overeenkomst, op de hoogte van
beschadiging of verlies van materialen. Voor
een reparatieopdracht is vooraf toestemming
van de gebruiker vereist. De deelnemer zal het
ter beschikking gestelde materiaal aan het
einde van de overeenkomst op de vooraf
afgesproken plaats overdragen aan een
vertegenwoordiger van de gebruiker en wel in
dezelfde staat als waarin de deelnemer het
heeft ontvangen en zo schoon als mogelijk. De
gebruiker is gerechtigd zo nodig extra kosten
voor schoonmaak, zoekacties, vervoer en
berging van materialen, aangiften van
vermissing e.d. aan opdrachtgever en/of
deelnemer in rekening te brengen.
11.5 De deelnemer die zodanige hinder of last
veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van de
Dienst in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan
worden bemoeilijkt, die de veiligheid van
zichzelf of anderen in gevaar brengt of die op
onverantwoorde wijze omgaat met natuur en
milieu, kan door de gebruiker of diens
vertegenwoordiger van (verdere) deelname aan
het arrangement of de activiteit worden
uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende extra
kosten zijn voor rekening van de uitgesloten
deelnemer en/of de opdrachtgever.
11.6 Indien de deelnemer afwijkt van de
aanbevolen route of het aanbevolen tijd- of
reisschema en hierdoor extra kosten moet
maken, zijn deze kosten voor rekening van de
deelnemer.
11.7 De gebruiker houdt zich het recht voor om
fotografische of andere opnamen die tijdens het
arrangement of de activiteiten zijn gemaakt, te
gebruiken voor promotiedoeleinden. Bezwaar
hiertegen moet binnen 14 dagen na opname
schriftelijk worden ingediend.
11.8 Indien de deelnemer die leeftijd van 17
jaar nog niet bereikt heeft en niet wordt
vergezeld door tenminste één meerderjarige
dient de opdrachtgever en/of deelnemer de
gebruiker in het bezit te stellen van een
verklaring van geen bezwaar die in ondertekend
door zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger dan
wel dient deze wettelijke vertegenwoordiger het
inschrijfformulier of de overeenkomst mede te
ondertekenen.
11.9 De deelnemer is en blijft zelf
verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij in
voldoende conditie is om desbetreffende
activiteiten te beoefenen.

ARTIKEL 12 AANSPRAKELIJKHEID VAN
GEBRUIKER
12.1 Deelname aan arrangementen en/of
activiteiten geschiedt voor rekening en risico
van opdrachtgever en/of deelnemer.
De gebruiker is aansprakelijk voor de directe
schade, met inbegrip van de op geld
waardeerbare gevolgen daarvan, indien hij,
volgens wet of verdrag, jegens opdrachtgever
en/of deelnemer toerekenbaar tekort is
geschoten in de uitvoering van de
overeenkomst.
12.2 De gebruiker is niet aansprakelijk voor
schade die het gevolg is van:
a. omstandigheden die zijn toe te rekenen aan
de deelnemer, zoals het niet hebben van een
noodzakelijk reisdocument, een ontoereikende
gezondheid of conditie, een ontoereikende
persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niethandelen,
overschatting van de eigen
vermogens of het negeren van instructies;
b. het zich, bewust of onbewust, (laten) indelen
van een deelnemer in een verkeerde categorie
als bedoeld in artikel 4.2 en/of indien de
deelnemer zich niet aan een of meerdere
veiligheidsvoorschriften houdt en/of zijn of haar
conditie, zoals bedoel in artikel 4, niet
voldoende was om de desbetreffende activiteit
te beoefenen.
c. handelingen en invloeden van niet direct bij
de uitvoering van de overeenkomst betrokken
derden;
d. omstandigheden die niet te wijten zijn aan de
schuld van de gebruiker en die krachtens de
Nederlandse wet of de in het maatschappelijk
verkeer geldende normen niet in redelijkheid
aan de gebruiker kunnen worden toegerekend.
12.3 Indien de gebruiker toerekenbaar tekort
komt in de nakoming van de overeenkomst
betreffende een arrangement dat valt onder de
wet op de reisovereenkomst, is de gebruiker
aansprakelijk voor vergoeding van de schade
die het rechtstreekse gevolg is van de
achterwege gebleven prestatie tot maximaal
een bedrag van drie maal de reissom, tenzij uit
de wet anders voortvloeit.
12.4 De in dit artikel opgenomen uitsluitingen
en/of beperkingen van de aansprakelijkheid
gelden ook ten behoeve van werknemers en
andere vertegenwoordigers van de gebruiker,
het boekingskantoor en betrokken
dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij
de wet dit uitsluit.
12.5 Indien zich bij de uitvoering van een
arrangement onverhoopt een gebeurtenis
voordoet, die tot aansprakelijkheid van
gebruiker leidt, zal die aansprakelijkheid
beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen
waarop de door gebruiker gesloten dekking
aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen
risico dat de gebruiker onder zijn
aansprakelijkheidsverzekering draagt.
12.6 Als er geen dekking is op de afgesloten
aansprakelijkheidsverzekering is de
aansprakelijkheid beperkt tot maximaal twee
keer de factuurwaarde met een maximum van
10.000 euro per gebeurtenis.

ARTIKEL 13 AANSPRAKELIJKHEID VAN
OPDRACHTGEVER EN DEELNEMER
13.1 De deelnemer en/of opdrachtgever is
jegens de gebruiker aansprakelijk voor schade
of enig ander nadeel dat wordt veroorzaakt
door het doen of nalaten van hemzelf, of door
hem ‘toegelaten’ derden.

ARTIKEL 14 BETALING
14.1 Betaling dient te geschieden uiterlijk 42
dagen voor aanvang van het arrangement of
activiteit, tenzij anders schriftelijk vastgelegd in
overeenkomst.
14.2 Indien de overeenkomst tot stand komt
meer dan 42 dagen voor aanvang en het
bedrag van de overeenkomst de € 250
overschrijdt, heeft de opdrachtgever het recht
in twee termijnen te betalen. De eerste termijn
(aanbetaling) bedraagt minimaal 10% van het
bedrag van de overeenkomst en moet binnen
acht dagen na het tot stand komen van de
overeenkomst worden voldaan. De tweede
termijn bedraagt het restant van het bedrag
van de overeenkomst en moet uiterlijk 42
dagen voor aanvang worden voldaan.
14.3 Indien de overeenkomst tot stand komt
binnen 42 dagen voor aanvang is de
opdrachtgever verplicht het bedrag van de
overeenkomst in één keer te voldoen binnen
acht dagen nadat de overeenkomst is gesloten,
tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is
overeengekomen. Indien de overeenkomst tot
stand komt binnen 72 uur voor aanvang dient
opdrachtgever het bedrag onmiddellijk per
telebankieren te betalen, zodat op dag van
vertrek zichtbaar betaald is, dan wel op de
plaats van vertrek contant te voldoen.
14.4 In geval van liquidatie, faillissement of
surseance van betaling van de opdrachtgever
zullen de vorderingen van gebruiker en de
verplichtingen van de opdrachtgever jegens
gebruiker onmiddellijk opeisbaar zijn.
14.5 De opdrachtgever die niet tijdig betaalt is
aan de gebruiker een rente verschuldigd van
1% per maand over het bedrag van de
overeenkomst plus kosten vanaf de dag van
verzuim, waarbij een gedeelte van een maand
voor een maand wordt gerekend. Voorts is
opdrachtgever gehouden tot vergoeding van
alle redelijke kosten van de inning van de
vordering, zowel gerechtelijke als
buitenrechtelijke, met als minimum 15% van
het gevorderde bedrag.

ARTIKEL 15 PRIJS
15.1 De gebruiker die standaardactiviteiten of
arrangementen aanbiedt aan particulieren of
groepen publiceert jaarlijks voor aanvang van
het seizoen een overzicht van de aangeboden
arrangementen en activiteiten en de
bijbehorende bedrag van de overeenkomst. Op
verzoek van de opdrachtgever brengt de
gebruiker offerte uit voor een in overleg
overeengekomen arrangement. De gebruiker is
vrij om tijdelijk arrangementen of activiteiten
tegen een speciaal tarief aan te bieden.
15.2 De prijs in publicaties geldt in principe per
persoon, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
Deze prijs omvat alleen de diensten en
voorzieningen die in de publicatie zijn
omschreven.
15.3 De gebruiker behoudt zich het recht voor
tot 20 dagen voor aanvang de prijs met ten
hoogste 15% te verhogen of te verlagen is
verband met wijzigingen in de vervoerskosten
met inbegrip van brandstofkosten, de
verschuldigde heffingen of de toepasselijke
wisselkoersen. De gebruiker is verplicht deze
prijswijziging zo spoedig mogelijk gemotiveerd
aan de opdrachtgever mede te delen.
15.4 Indien de gebruiker besluit de prijs te
verhogen heeft de opdrachtgever het recht de
prijswijziging af te wijzen. De opdrachtgever
dient de gebruiker zo spoedig mogelijk in kennis
te stellen van zijn beslissing.
15.5 Indien de opdrachtgever de prijswijziging
afwijst, heeft de gebruiker de bevoegdheid de
overeenkomst op te zeggen. De opdrachtgever
heeft in dat geval recht op teruggave of
kwijtschelding van de reissom of, indien de reis
reeds ten dele is genoten, een evenredig deel
daarvan.
15.6 Indien de overeenkomst gesloten wordt
ten behoeve van een groep, brengt de
gebruiker de kosten voor het vooraf opgegeven
aantal deelnemers en/of materialen in rekening,
tenzij iets anders is overeengekomen. Het
bepaalde in artikel 7.3 is van overeenkomstige
toepassing.
15.7 De gebruiker mag bij aanvang van het
arrangement of de activiteit een waarborg(som)
verlangen van de opdrachtgever uit hoofde van
de overeenkomst aan de gebruiker verschuldigd
is.

ARTIKEL 16 INFORMATIE EN
REISBESCHEIDEN
16.1 Voor aanvang van een meerdaags
arrangement verstrekt de gebruiker de
deelnemer een telefoonnummer voor
noodgevallen en, indien van toepassing, nadere
informatie over vervoer en documenten die in
het land van bestemming of doorreislanden
verplicht zijn.
16.2 Tenzij anders is overeengekomen en voor
zover van toepassing zal de gebruiker de
deelnemer uiterlijk tien dagen voor aanvang de
benodigde tickets, vouchers e.d. toesturen.
Indien de deelnemer deze vijf dagen voor
aanvang van het arrangement nog niet heeft
ontvangen is hij verplicht dit aan de gebruiker
te melden.
16.3 Bij een arrangement in het buitenland
dient de deelnemer in bezit te zijn van alle
documenten die in het land van bestemming of
doorreislanden verplicht zijn, zoals een geldig
paspoort, eventuele visa, bewijzen van inenting
et cetera. De deelnemer is zelf verantwoordelijk
voor controle van de door de gebruiker hierover
verschafte informatie.
16.4 De gebruiker is niet aansprakelijk indien
de deelnemer niet aan (delen van) het
arrangement kan deelnemen wegens het gemis
van een benodigd document. Alle gevolgen
hiervan zijn voor rekening van de deelnemer.

ARTIKEL 17 KLACHTEN
17.1 Indien de deelnemer een tekortkoming in
de uitvoering van de overeenkomst constateert,
dient hij deze zo spoedig mogelijk te melden bij
de betrokken dienstverlener, opdat deze een
passende oplossing kan treffen. Indien de
tekortkoming niet binnen een redelijke termijn
wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit
van het arrangement of de activiteit, moet deze
zo spoedig mogelijk worden gemeld aan de
gebruiker of diens vertegenwoordiger ter
plekke. De communicatiekosten worden door de
gebruiker vergoed, tenzij blijkt, dat deze
redelijkerwijs niet hadden behoeven te worden
gemaakt.
17.2 Indien de klacht ter plaatse niet naar
tevredenheid behandeld wordt, kan deze
uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van het
arrangement of de activiteit schriftelijk en
gemotiveerd worden ingediend bij de gebruiker.
Heeft het arrangement of de activiteit geen
doorgang gevonden dan geldt hiervoor een
termijn van een maand na de oorspronkelijke
aanvangsdatum.
17.3 Iedere afspraak uit welke hoofde dan ook,
als ook ieder recht op ontbinding van de
overeenkomst, vervalt bij niet tijdige melding
doch in ieder geval na één jaar na afloop van
het arrangement of de activiteit of, indien het
arrangement of de activiteit geen doorgang
heeft gevonden, één jaar na de de geplande
aanvang.

ARTIKEL 18 TOEPASSELIJK RECHT
Op elke overeenkomst tussen gebruiker en
opdrachtgever is Nederlands recht van
toepassing.
Eventuele voorwaarden van opdrachtgever
worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Afwijkingen van en aanvullingen op deze
voorwaarden zijn slechts van toepassing indien
en voor zover deze door gebruiker uitdrukkelijk
en schriftelijk zijn aanvaard.

ARTIKEL 19 GESCHILLENBESLECHTING
De rechter in de woonplaats van gebruiker is bij
uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te
nemen. Niettemin heeft gebruiker het recht
haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens
de wet bevoegde rechter.

ARTIKEL 20 INGANGSDATUM
De ingangsdatum van deze
leveringsvoorwaarden is 4 februari 2014.